پاسخ به: معنی I’ll give you that تو محاوره

#7619

معنی و معادل اصطلاح انگلیسی I’ll give you that در مکالمه عامیانه و محاوره ای به فارسی:

I’ll give you that

این یکی رو بهت حق می دم، تو این یکی حق با توئه (در این مورد حق با توست)، این یکی رو اعتراف می کنم، تو این یکی باهات موافق هستم، تو این یکی حق داری، تو این مورد تو اوکی هستی

مثال:

Oh, he’s charming enough, I’ll give you that, but I wouldn’t trust him an inch. (macmillandictionary)

به اندازه کافی دوست داشتنیه، تو این مورد حق با توئه، اما یه ذره هم نمی خوام بهش اعتماد کنم.