پاسخ به: دستگاه رطوب ساز یا بخور به انگلیسی

#7620
مهدی

Ultrasonic humidifiers = دستگاه بخور سرد