پاسخ به: معنی جمله let me be frank

#7622

معنی جمله let me be frank به فارسی که جمله ای تقریباً غیر رسمی و محاوره ای است:

let me be frank

بذار رو راست باشم، بذار رک باشم، بگذار رک بگویم، بگذار صریح بگویم