پاسخ به: ((من فکر کردم منظورت اینه که … )) به انگلیسی

#7628

برای بیان جمله «من فکر میکنم / کردم منظورت اینه که …» به انگلیسی می توان از جملات رایج زیر استفاده کرد:

I think, you mean (that) …

فکر می کنم منظورت اینه (که) …

I guess, you mean (that) …

فکر می کنم منظورت اینه (که) … (محاوره ای تر)