پاسخ به: یک دوم و دو سوم و سه چهارم به انگلیسی

#7629
Foad

very good and useful. thanks