پاسخ به: معنی عبارت turning point به فارسی چیست؟

#763

معنی خوب و معادل دقیق برای عبارت Turning point به فارسی « نقطه عطف » است.