پاسخ به: معنی عبارت of در ابتدای جمله

#7634

معنی of به فارسی و عبارات دیگر:

of /əv/ (اِو)

1. از، از سوی 2. -ِ (مالکیت) 3. مربوط به، وابسته به 4. دارای، به علت

special interest

مشترک المنافع، دارای یک منفعت، همسو (در مورد اشخاص و گروه ها یا سازمان ها)

of particular interest / of special interest

دارای اهمیت ویژه، قابل توجه، قابل اهمیت