پاسخ به: معنی I really mean it

#7639

معنی جمله I really mean it که در محاوره و مکالمه انگلیسی کاربرد دارد به فارسی:

I really mean it

جدی میگم (واقعاً جدی می گویم)