پاسخ به: تفاوت و معنی Got it و Get it در محاوره چیست؟

#765

برای فهم تمام معانی Got it به این لینک که قبلاً پاسخ داده شده مراجعه کنید.

اما تفاوت این دو گفته که به صورت یک عبارت کوتاه در محاوره و مکالمه خودمانی استفاده می شود در این است:

Got it : گرفتم (به معنی فهمیدن حرفی)، فهمیدم

Get it : درک می کنم ( به معنی درک شرایط و …) + ادب یا تنبیه شدن

چند مثال برای واضح تر شدن تفاوت این دو عبارت در گفتگوهای روزمره:

Go home right now! Got it?

همین الان برو خونه! گرفتی؟

A: I’m so devastated for the loss of my father.

b: I get it.

آ: من به خاطر از دست دادن پدرم، خیلی داغون هستم.

ب: می فهمم (یعنی میزان درد و رنج تو را درک می کنم)

When Mom finds out you skipped school yesterday, you’re going to get it.

وقتی مادر بفهمد که تو دیروز به مدرسه نرفتی، ادب ( تنبیه ) می شوی.