پاسخ به: ۵۰ main street

#7666

عبارت 50th main street در اینجا دیگر نام یک کوچه یا خیابان نیست و بیشتر به رده و ترتیب قرارگیری یک حیابان به عنوان پنجاهمین خیابان اصلی اشاره دارد.