پاسخ به: بادام زمینی به انگلیسی

#7667

بادام زمینی (بادوم زمینی) یکی از انواع آجیل به انگلیسی همراه تلفظ:

peanut /ˈpiːnʌt/ (پینات)

بادام زمینی

peanut oil

روغن بادام زمینی