پاسخ به: معنی اصطلاح there is a God در انگلیسی

#767

جمله There’s a God در مواقع سختی و مشکلات که اتفاق خوبی می افتد، گفته می شود و دقیقاً معادل این جمله و اصطلاح در زبان فارسی است: « خدایی هم هست » یا « ما هم خدایی داریم ».