پاسخ به: معادل به وقتش یا وقت مناسب که رسید

#7670

برای معادل عبارت به وقتش یا وقت مناسب که رسید (سر وقت خودش یا در زمان مناسب) به انگلیسی می توان از عبارت پرکاربرد زیر استفاده کرد:

When the time is right

به وقتش، وقت مناسب که رسید، سر وقت خودش، در زمان مناسب، سر وقت خودش که برسه