پاسخ به: Quarter Wit,Quarter Wisdom

#7672

سلام،

معنی ضرب المثل Quarter wit, quarter wisdom به فارسی که معادل ضرب المثل دیگری در انگلیسی است:

Quarter wit, quarter wisdom

کمی تعقل داشته باشی، از پس حل مسئله بر میایی.

Don’t get into a battle of wits when you’re unarmed.

وقتی از علم چیزی نداری، خود را با خردمندان و عالمان در نینداز، علم تو کمتر از آن هست که با من (خردمند) بحث کنی.

معنی تحت اللفظی: وقتی که غیر مسلح هستی، به جنگ خردمندان وارد نشو.

اگر سایر دوستان معادل هایی برای این ضرب المثل ها در فارسی سراغ دارند، در همین قسمت بیان کنند.