پاسخ به: معادل معلول (آدم معلول) به انگلیسی

#7676

معادل و معنی معلول یا ناتوان به انگلیسی که برای افراد معلول می توان به کار برد:

handicapped /ˈhændɪkæpt/ (هَندی کَپت)

معلول (صفت)

disabled /dɪˈseɪbəld/ (دی سِیبِلد)

1. ناتوان (صفت) 2. فرد ناتوان 3. مربوط به افراد ناتوان