پاسخ به: اصلاً زحمتی نیست در تعارف

#7678

برای معادل اصلاً زحمتی نیست یا هیچ زحمتی نیست در پاسخ برای تعارف به انگلیسی می توان از عبارت زیر استفاده کرد:

No trouble at all

اصلاً زحمتی نیست، هیچ زحمتی نیست، اصلاً مشکلی نیست