پاسخ به: معنی ضرب المثل Beggars can’t be choosers

#769

ضرب المثل Beggars can’t be choosers به معنای این است که گدا حق انتخاب ندارد و کسی که در وضعیت بدی قرار دارد و به او کمکی می شود، مجبور است هر کمکی را که به او داده می شود، قبول کند.

برای این ضرب المثل انگلیسی می توان معادل زیر را برگزید:

دندان اسب پیشکشی را نباید شمرد