پاسخ به: معنی stay put در فیلم انگلیسی

#7690

معنی اصطلاح محاوره ای و عامیانه stay put به فارسی:

stay put

جم نخور، سر جات وایسا، تکون نخور (تکان نخور)، از جات تکون نخور، همین جا بمون، همون جا بمون