پاسخ به: Disease entity

#7694

معنی و معادل عبارت و اصطلاح پزشکی disease entity به فارسی:

disease entity

ماهیت بیماری