پاسخ به: معنی naïve T cells

#7702

معنی naïve T cells در زبان فارسی:

naïve T cells

سلول های T بکر، سلول های T ساده، سلول های T خام، لنفوسيت های T كه هنوز با آنتي ژن در غدد لنفاوي برخورد نداشته اند

قابل ذکر است که در برخی از متون به صورت naïve T cells و در متون دیگر به صورت naive T cells نوشته می شود.