پاسخ به: Drawn to the spot

#7704

معنی draw to the spot به فارسی:

draw to the spot

در تنگنا قرار گرفتن، در مخمصه و رو در بایستی قرار گرفتن، در منگنه قرار گرفتن