پاسخ به: معنی دقیق somatic hypermutation

#7708

معنی Somatic hypermutation:

Somatic hypermutation

اَبَر جهش سوماتیکی،سوپر موتاسیون بدنی، جایگزینی بزرگ بدنی

لازم به ذکر است که در برخی از متون کلمه به همان شکلی که تلفط می شود یعنی به صورت هایپرموتاسیون سوماتیکی نیز بیان شده است.