پاسخ به: Have someone out

#7710

عبارت have someone out یک فعل ترکیبی یا مرکب (phrasal verb) نمی باشد و در ترکیب با هم معنی جدیدی ایجاد نمی کند. در اینجا فقط با توجه به متن قبل و داستان باید هر کدام جداگانه معنی شود تا مفهوم کلی قابل برداشت باشد.

We’ll have Peeves out this time.

ما این بار پیوز را (در) بیرون خواهیم داشت.