پاسخ به: معنی hard work pays off

#7718
Amir

اشاره به موفقیت توی انجام کاری داره ینی سخت تلاش کنی توی کاری موفق میشی.