پاسخ به: معنی what do you mean در زبان انگلیسی

#772

جمله سوالی what do you mean را به فارسی می توان « منظور شما چیست؟ » یا « منظورت چیه؟ » ترجمه و معنی کرد.