پاسخ به: معنی hard work pays off

#7728

معنی اصطلاح hard work pays off به فارسی:

hard work pays off

اگر سخت تلاش کنی، جواب می دهد (جواب می گیری)، سخت کوشی در نهایت جواب می دهد