پاسخ به: Financial interest

#7736

معنی اصطلاح اقتصادی و مالی Financial interest به فارسی:

Financial interest

بهره مالی، منفعت مالی (مربوط به سود حاصل از پاداش سهام، معامله تجاری و …)

Financial interests

منافع مالی