پاسخ به: چطور بپرسیم این صندلی جای کسی هست یا نه

#7746

برای پرسیدن اینکه یک صندلی خالی هست یا جای کسی هست می توان از عبارت زیر در انگلیسی استفاده کرد:

Is this seat taken?

این صندلی جای کسی هست؟، این صندلی قبلاً توسط کسی اشغال شده است؟، این صندلی گرفته شده است؟