پاسخ به: معنی اصطلاح the coast is clear

#7749

معنی اصطلاح the coast is clear به فارسی:

the coast is clear

امن و امانه (امن و امان است)، اوضاع خوبه، همه چیز در امن امانه

مثال:

Nothing to fear! The coast is clear.

جایی برای ترسیدن نیست. همه چیز در امن و امانه.