پاسخ به: کسی را اشتباه قضاوت کردن

#7752

کسی را اشتباه قضاوت کردن به انگلیسی همراه تلفظ کلمه:

misjudge /mɪsˈdʒʌdʒ/ (میس جاج)

بد قضاوت کردن، بد داوری کردن، قضاوت بد کردن در مورد کسی، برداشت اشتباه کردن در مورد کسی، اشتباه قضاوت کردن کسی

مثال:

Sorry, I misjudged you.

متاسفم، شما را اشتباه قضاوت کردم.