پاسخ به: Stumble to a halt

#7754

سلام خدمت شما،

معنی عبارت Stumble to a halt به فارسی:

Stumble to a halt

به یکباره متوقف شدن، ناگهان ایستادن، ناگهان متوقف شدن