پاسخ به: معنی your wish is my command

#7808

معنی اصطلاح محاوره ای و عامیانه your wish is my command به فارسی:

Your wish is my command

شما فقط امر بفرمایید، شما امر بفرمایید، شما لب تر کنید، شما دستور بفرمایید (شما دستور بدین من انجام بدم)