پاسخ به: معادل تو سری خور به انگلیسی

#7813

برای معادل تو سری خور به انگلیسی می توان از کلمه زیر استفاده کرد:

underdog /ˈʌndərdɒɡ/ (آندرداگ)

تو سری خور، زیر دست، مظلوم