پاسخ به: ضرب المثل Still waters run deep

#7815

معادل و معنی ضرب المثل انگلیسی Still waters run deep به فارسی:

Still waters run deep

  • فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه
  • از آب راکد و سگ ساکت باید ترسید
  • از آن نترس که های و هو دارد، از آن بترس که سر به زیر دارد

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: آب های آرام و ساکت در عمق بیشتری حرکت می کنند.

مفهوم کلی ضرب المثل: هر ظاهر ساده و آرامی در درون خود یک شور و هیجانی نهفته دارد و همچنین هر فرد آرامی و ساکتی می تواند خطرناک باشد.