پاسخ به: چیزی یا جایی را مثل کف دست خود شناختن

#7819

برای عبارت چیزی با جایی را مثل کف دست خود شناختن ، می توان از عبارت انگلیسی زیر استفاده کرد:

know something like the back of your hand

چیزی با جایی را مثل کف دست خود شناختن (محاوره ای)

مثال:

I know here like the back of my hand

اینجا رو مثل کف دستم میشناسم. (اینجا را مثل کف دست خود می شناسم)