پاسخ به: هیئت مدیره به انگلیسی چی میشه؟

#782

هیئت مدیر در انگلیسی « board of directors » گفته می شود. این عبارت به اختصار « The board » هم گفته می شود.

مثال:

The head of the board of directors is the chairman or chairperson of the board.

رئیس هیئت مدیره، رأس هیئت مدیره است.

Every decision has to be approved by the board.

هر تصمیمی باید توسط هیئت (مدیره) مورد موافقت قرار گیرد.