پاسخ به: خودت رو گول نزن یا خودتو خر نکن

#7824

برای معادل عبارت خودت رو گول نزن یا خودتو خر نکن به انگلیسی می توان از عبارت های زیر استفاده کرد:

Don’t kid yourself

خودت رو گول نزن، خودتو دست ننداز (خود را گول نزن)

Don’t fool yourself

خودت رو خر نکن، خودتو گول نزن

Don’t deceive yourself

خود را فریب نده (خودت رو فریب نده)