پاسخ به: معنی wanna در محاوره و مکالمه غیر رسمی انگلیسی

#784

کلمه Wanna کوتاه شده و مختصر دو عبارت در انگلیسی است و بیشتر در محاوره و مکالمه غیر  رسمی و خودمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

البته به این معنا نیست که شخصیت های رسمی در مکالمه و گفتگو از این کلمه اجتناب کنند:

Wanna = want a

Wanna = want to

مثال:

I wanna (want a) hamburger, Mom.

مامان، من یه همبرگر می خوام.

(Do) you wanna (want to) know how I came here?

میخوای بدونی چطور اومدم اینجا؟