پاسخ به: معادل مثل روز روشن است به انگلیسی

#7847

برای معادل اصطلاح مثل روز روشن است (مثل روز روشنه) به انگلیسی می توان از اصطلاح زیر است:

plain as day

مثل روز روشنه (مانند روز روشن است)