پاسخ به: Catch در جمله

#7853

کلمه catch معانی زیادی را می تواند انتقال دهد اما در این متن معنی کلمه catch به صورت زیر خواهد بود:

catch

1. کل مقداری که در یک وهله به دست می آید، هر چیزی که عاید شود، صید، عمل تور کردن چیزی 2. آدمی که ارزش تور کردن را دارد.

That was some catch you made.

این کل چیزی بود که تو انجام دادی (کل چیزی که گیرت اومد این بود)