پاسخ به: Fire blanks به فارسی

#7859

معنی اصطلاح انگلیسی Fire blanks به فارسی:

Fire blanks

شکست خوردن با وجود تحمل سختی ها، شکست خوردن با وجود تلاش زیاد (دستش به جای خشک خورد)، به جایی نرسیدن (اصطلاح بریتانیایی)