پاسخ به: امکان وجود صفت بعد از اسم ؟

#7860
آزاده فكوري

در عبارت State- Preference Theory، خط تيره در ترجمه چه اثري دارد؟

عبارت “تئوري (نظريه) وضعيت برتر”، معادل مناسب تري  است يا “تئوري رجحان وضعيت” ؟

با سپاس