پاسخ به: فرق let me go و let go of me

#7862

هر دو عبارت محاوره ای و عامیانه let me go و let go of me برای دستور دادن به کسی برای رها کردن شماست. اما در عین حال تفاوت بسیار اندکی نیز می توانند داشته باشند:

Let me go (Let someone go)

بگذار بروم (بذار برم)، ولم کن برم (در اینجا شما می توانید در بند کسی نباشید و یا کسی دست شما را نگرفته باشد)

Let go of me (Let go of someone)

بگذار بروم (بذار برم)، ولم کن برم (در اینجا بیشتر جنبه گرفتن فیزیکی شما توسط کسی وجود دارد)