پاسخ به: امکان وجود صفت بعد از اسم ؟

#7863

پیش از پاسخ سعی بفرمایید زمانی که سوال جدید دارید و ارتباطی با سوال مطرح شده در آن بخش ندارد، سوال خود را از طریق پست جدید (سوال) مطرح نمایید.

خط تیره در عبارت فوق هیچ اثری ندارد. شما می توانید با یا بدون خط تیر از عبارت State-Preference Theory (State Preference Theory) استفاده نمایید.

از بین دو معادل بالا معادل «نظریه رجحان وضعیت» قابل قبول تر است اما معادل «نظریه وضعیت برتر» هم قابل استفاده است. در مورد ترجمه و معادل عبارت فوق به فارسی به دلیل رایج نبودن ترجمه مشترک در منابع مختلف می توان از ترجمه های زیر بهره جست:

State-Preference Theory (State Preference Theory)

نظریه رجحان وضعیت، نظریه برتری وضعیت، نظریه مزیت وضعیت، نظریه تقدم وضعیت