پاسخ به: ۱۸th life

#7894

چنین معنی و مفهومی را نمی توان از این عبارت جدا برداشت کرد. برای درک بهتر مفهوم باید جمله و متنی را که این عبارت در آن است در نظر بگیرید.