پاسخ به: out of

#7898

سپاس از شما.

بله چرا که نه. بسته به ترجمه شما و سبک ترجمه شما می توانیم معنی و مفهوم درست را در زبان مقصد (فارسی) در نظر بگیریم. از جمله:

out of all of these memories

  • از میان تمام این خاطرات
  • از بین تمام این خاطرات
  • از تمام این خاطرات
  • و …