پاسخ به: ۱۸th life

#7899
. MaHta .

متن به این صورت بود:

see you in 18th my life