پاسخ به: and all

#7903

ترجمه جمله مذکور و عبارت and all به فارسی:

and all

و بقیه چیزها، و بقیه موارد، و چیزهای دیگر، و چیزای دیگه (برای تاکید بر چیزهای اضافه دیگر که می تواند شامل شود)

I know she is my daughter and all but it is weird

می دانم که دختر من است و بقیه موارد اما این خیلی عجیب است.