پاسخ به: معنی famous last words در مکالمه

#7904

معنی و معادل اصطلاح محاوره ای و روزمره famous last words به فارسی:

famous last words

زهی خیال باطل (برای بیان کنایه به غلط بودن چیزی)، خوابش رو ببینی