پاسخ به: need a hand

#7907

بله چرا که نه. می توان جمله “?need a hand” در محاوره بصورت «به کمک نیاز داری؟» یا « کمک می خواهی؟» (کمک میخوای؟) ترجمه شود.

need a hand (with something)

کمک خواستن (برای چیزی)، کمک نیاز داشتن (برای چیزی)

مثال:

I need a hand with these boxes please!

لطفی می کنید، برای این جعبه ها به کمک نیاز دارم.